O Akademii


Akademia Baletu Masterclass, mieszcząca się na warszawskim Powiślu powstała z inicjatywy Izabeli Milewskiej – pierwszej solistki Polskiego Baletu Narodowego.

Oto, jakie zajęcia mamy Wam do zaproponowania (pod opisem zajęć znajduje się Regulamin).

I. ♡LEKCJE BALETU

Poziomy:

 • od podstaw,
 • podstawowy,
 • średnio zaawansowany,
 • Masterclass;
 • balet dla dzieci (wiek: 5-9 lat)

Balet od podstaw to zajęcia dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tańcem klasycznym. Uczymy się od zera pozycji rąk i nóg, koordynacji oraz zasad jakimi rządzi się taniec klasyczny. Stopniowo uczymy się struktury lekcji tańca klasycznego tj. kolejno ćwiczeń przy drążku, na środku sali oraz skoków.

Poziom podstawowy obejmuje lekcję tańca klasycznego na łatwym poziomie przy założeniu, że znamy podstawowe ćwiczenia, pozycje rąk i nóg.

Poziom średnio – zaawansowany jest kontynuacją poziomu podstawowego, uczymy się trudniejszych elementów tańca klasycznego oraz szlifujemy te dotychczas poznane.

Masterclass jest lekcją baletu dla osób na średnio – zaawansowanym i zaawansowanym poziomie. Obejmuje ćwiczenia przy drążku, na środku sali oraz małe, średnie i duże skoki.a

Lekcje baletu w naszej Akademii prowadzą:

– Izabela Milewska;

– Aneta Zbrzeźniak;

– Marysia Czechowicz;

– Adam Kozal;

– Gregor Giselbrecht.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o naszych pedagogach, zapraszamy do tej Zakładki.

II. ♡BODY BALLET

Poziom: dla wszystkich

Wielu z Was zadaje nam pytanie, czym właściwie jest Body Ballet. Czy to zajęcia z tańca klasycznego, czy zajęcia typu fitness. Już tłumaczymy, o co w ogóle chodzi!

Zajęcia z tańca klasycznego (lekcje baletu na różnych poziomach) wymagają elastycznego ciała i silnych mięśni. To właśnie głównie dzięki silnym mięśniom jesteśmy w stanie podnieść nogę wysoko, czy utrzymać balans podczas kręcenia piruetów:)

Body Ballet to zestaw ćwiczeń siłowych i rozciągających, mających przygotować nasze ciało do lekcji tańca klasycznego.

Na Body Ballet zapraszamy jednak nie tylko pasjonatów tańca klasycznego! Body Ballet to świetna opcja dla zmęczonych siłownią osób, które chcą uelastycznić, wzmocnić i wysmuklić ciało a przy okazji posłuchać pięknej muzyki klasycznej (bo przy takiej właśnie ćwiczymy na tych zajęciach:))?

Zajęcia z Body Ballet prowadzi:

Izabela Milewska.

III. ♡ FIT WITH GREG

Poziom: dla wszystkich 

Te autorskie zajęcia, łączące ze sobą baletową grację z fitnesowym powerem, są naszą nowością od 2021 roku.

Fitness with Greg to zajęcia wzmacniające mięśnie i uelastyczniające ciało – uwaga! Ćwiczymy z gumami oporowymi i innymi sprzętami!

Zajęcia odpowiednie także dla fanów siłowni;)

Fit with Greg prowadzi:

– oczywiście Greg:) a dokładnie Gregor Giselbrecht.

GRAFIK ZAJĘĆ

W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt drogą mailową:

akademiabaletumasterclass@gmail.com

Regulamin
Akademii Baletu Masterclass Izabela Milewska
obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku
dotyczący wszystkich zajęć w Akademii

§ 1

 1. Pełna firma figurująca w CEIDG: „Izabela Milewska”.
 2. Siedziba Akademii Baletu Masterclass Izabeli Milewskiej mieści się w Warszawie.
 3. Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Warszawie pod adresem ul. Smulikowskiego 4A.
 4. AKADEMIA – Akademia Baletu Masterclass Izabeli Milewskiej prowadzona przez Izabelę Milewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ” Izabela Milewska”.
 5. CENNIK – spis oferowanych karnetów z aktualnymi opłatami za nie, obowiązujący w Akademii dostępny w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej www.balet-masterclass.pl
 6. PROWADZĄCY – osoba prowadząca zajęcia z zakresu tańca klasycznego lub zajęcia fitnessowe w Akademii.
 7. UCZESTNIK – osoba biorąca udział w zajęciach, opłaconych i prowadzonych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 8. STUDIO – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez Akademię znajdujące się w Warszawie ul. Smulikowskiego 4A.
 9. OFERTA – aktualnie dostępna i obowiązująca, w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej www.balet-masterclass.pl w zakładce „Grafik” oraz „Cennik”.
 10. REGULAMIN – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia w Akademii.

§ 2

 1. Uczestnictwo w zajęciach oznacza przyjęcie do wiadomości, akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W przypadku niepełnoletnich Uczestników którychkolwiek z zajęć, Regulamin obowiązuje również ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. W Studio podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały płatności za zajęcia.
 4. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
 5. Przed wejściem do recepcji Studio należy zdjąć obuwie. Na sali Uczestnicy powinni ćwiczyć w odpowiednim obuwiu lub w skarpetkach. Prowadzący ma prawo odmówić Uczestnikowi wejścia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 6. Do odwołania w Studio należy ćwiczyć w maseczkach ochronnych zakrywających twarz i nos.

§ 3

 1. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez Akademię mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia za dany miesiąc, w wysokości określonej w aktualnym Cenniku dostępnym w siedzibie Akademii oraz na stronie www.balet-masterclass.pl
 2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Akademię mogą zapisywać się: osobiście w Akademii lub za pośrednictwem email: akademiabaletumasterclass@gmail.com. Od lutego 2021 roku zapisy będą odbywały się również za pośrednictwem aplikacji Fitssey: www.app.fitssey.com/masterclass
 3. Zapisanie się na zajęcia stanowi wstępną formę rezerwacji miejsca. Dopiero wniesienie stosownej opłaty wpisowej za zajęcia jest równoznaczne z przypisaniem do określonej grupy. Akademia zastrzega sobie prawo do uruchomienia grupy po zebraniu odpowiedniej ilości osób, nawet jeśli ustalono inny termin na rozpoczęcie zajęć. O rozpoczęciu Akademia zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem – telefonicznie bądź sms.
 4. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona, po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.
 5. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, należy o tym fakcie poinformować Prowadzącego.
 6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Prowadzącego.

§ 4

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem Akademii, znajdującym się na stronie www.balet-masterclass.pl, w aplikacji Fitssey: www.app.fitssey/masterclass oraz na profilu Facebook.
 2. Akademia ma prawo do odwołania zajęć, zmiany Prowadzącego i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.balet-masterclass.pl telefonicznie, lub sms-owo.
 3. W przypadku małej ilości uczestników danej grupy, Akademia ma prawo rozwiązać grupę. Akademia ma także prawo zawiesić zajęcia z powodu braku Prowadzącego ( z przyczyny niezależnych od Prowadzącego).W takim przypadku Akademia zwraca wpłacone przez Uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Prowadzącego, Akademia ma prawo wyznaczyć innego Prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników kursu o tym fakcie.
 5. W sytuacjach losowych Akademia ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Akademii zaliczona na poczet innych zajęć.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach z uwagi na zdarzenia losowe (odniesiony uraz, choroba, ciąża, etc.).
 7. W razie rezygnacji z zajęć Uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty w kwocie proporcjonalnej do ilości zajęć, w których Uczestnik brał udział oraz zajęć pozostałych do zrealizowania w ramach karnetu. W takim przypadku Akademii przysługuje jednak prawo do żądania od Uczestnika zapłaty kosztów poniesionych przez Szkołę na poczet udziału Uczestnika w całych zajęcia (koszt wynajęcia Sali, koszt instruktora).
 8. Uczestnik może przenieść prawo do udziału w zajęciach i związane z nim zobowiązania wobec Akademii na rzecz innej, dowolnie wybranej osoby, o czym jest zobowiązany poinformować Akademię mailowo lub pisemne, a umowa przeniesienia prawa do udziału w zajęciach powinna mieć formę pisemną.

§ 5

 1. Akademia nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zapisując się na zajęcia w Akademii, Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, Akademia nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.
 3. Prowadzący sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
 4. W przypadku ewentualnej kradzieży mienia należącego do Uczestnika zajęć, powinien on lub jego opiekun prawny poinformować Prowadzącego o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 5. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego opiekun prawny. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody Prowadzącego. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Prowadzącego odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 6. Uczestnik lub jego opiekun prawny ponoszą odpowiedzialność finansową za usunięcie szkód poczynionych przez nich.
 7. W Akademii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

§ 6

 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym w Akademii oraz na stronie www.balet-masaterclass.pl w zakładce „Cennik” lub na stronie Fitssey – www.app.fitssey/masterclass
 2. Opłaty w Akademii wnoszone są w następujących formach:
  – za Karnety x 4 (dorośli/dzieci), Karnety x 8 (dorośli/dzieci) oraz Karnet Open wpłat można dokonywać w Akademii w formie gotówkowej, kartą płatniczą bądź przelewem na konto, oraz od 1 lutego 2021 roku za pośrednictwem Fitssey – www.app.fitssey/masterclass;
  – za wejścia jednorazowe (dorośli/dzieci) wpłat można dokonywać w Akademii w formie gotówkowej, kartą płatniczą bądź przelewem na konto, oraz od 1 lutego 2021 roku za pośrednictwem Fitssey – www.app.fitssey/masterclass;
  – za zajęcia indywidualne wpłat można dokonywać w Akademii w formie gotówkowej, kartą płatniczą bądź przelewem na konto.
 3. Karnety x 4, Karnety x 8 oraz Karnet Open i Bilet na wejście jednorazowe nie upoważniają do wejścia na zajęcia Stretchingu, na które należy zapisywać się bezpośrednio na stronie: www.whitepointeshoes.pl
 4. Karnety obowiązują przez okres jednego miesiąca poczynając od daty pierwszych zajęć, na które Uczestnik zapisał się.
 5. Akademia prowadzi następujące rodzaje zajęć:

I. LEKCJE BALETU

II. BODY BALLET

III. FIT WITH GREG

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

§ 7

 1. Akademia nie zwraca opłaty za zajęcia, które Uczestnik odwołał na krócej niż 7 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
 2. W przypadku dłuższej choroby Uczestnika (trwającej minimum 7 dni) Uczestnik może wnieść o przedłużenie karnetu o okres choroby. Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest poinformowanie Prowadzącego o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności, a następnie dostarczenie bezpośrednio po chorobie zaświadczenia lekarskiego.

§ 8

 1. W momencie rozpoczęcia zajęć w Akademii Uczestnik lub jego rodzic/ opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich) podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego w celu rejestracji. Uczestnik może także polubić profil Akademii na Facebooku oraz Instagramie.
 2. Podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, to jest administratorem danych osobowych jest Izabela Milewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Izabela Milewska z siedzibą przy ul. Salezego 1 lok 37; 00-392 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej NIP: 1180736127, REGON: 365316660 (dalej: „Administrator”).
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami również za pośrednictwem adresu e-mail: akademiabaletumasterclass@gmail.com
 4. Dane osobowe – rozumiane jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej: „RODO”), które gromadzone są w serwisie Administratora – https://app.fitssey.com/masterclass gromadzone są następujące dane osobowe użytkowników:

a. Imię i nazwisko;
b. Adres do korespondencji e-mail;
c. Adres zamieszkania;
d. Numer telefonu kontaktowego;
e. Data urodzenia.
dalej jako: „Dane Osobowe”.

 1. Realizując swoje zadania biznesowe, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO, przechowywanie danych przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat;
 • rozpatrywanie skarg i reklamacji, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO, przechowywanie danych przez jeden rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO, przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu wydania prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń;
 • archiwizacja dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń;
 • prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, wniesienie sprzeciwu może mieć dowolną formę, ważne, aby w sposób jasny i jednoznaczny okazać, że nie chce się pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać od nas dalszych informacji;
 • prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, to jest do czasu wyrażenia sprzeciwu co do dalszego pozostawania z nami w kontakcie i otrzymywania informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).
 • 6. Dane Osobowe będą ujawniane następującym podmiotom (w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą):
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Administratorem adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz klientów Administratora;
 • pracownikom Administratora w celu realizacji zawartych umów;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń. 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na piśmie.
 2. Akademia rozpatrzy reklamację złożoną przez Uczestnika niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Akademia pisemnie poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Akademii przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. O wprowadzonych zmianach Akademia poinformuje Uczestników mailem lub pisemnie, a Uczestnicy mają możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z zajęć na zasadach przyjętych w Regulaminie albo przesłać Akademii pisemnie lub mailem oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu.
 3. Brak rezygnacji z zajęć przez Uczestnika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację zmian Regulaminu, w związku z czym Uczestnik nadal będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 4. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stroni internetowej www.balet-masterclass.pl